News

23 October 2017 / Club News

Application form for 6 Nation tickets 2018

To print the form please follow the below link

https://drive.google.com/open?id=1HkAz0CAnpa87Mp6lTUplABgV2HmxdFYzpA8sA3OWRDo  

 

 

Clwb Rygbi Caernarfon


 

Tocynnau’r 6 Gwlad 2018 Nations Tickets

 

Ffurflen Gais / Application Form

Un ffurflen i bob aelod / One form per member
 

Enw/Name:

 

Cyfeiriad/Address:

 

Rhif Ffôn/Tel Number:

 

Cyfeiriad E-bost/E-mail:  

 

(pwysig er mwyn eich hysbysu o bryd i gasglu / important so you can be informed when to collect)
 

Yr Alban v Cymru                  Sadwrn/Saturday             3/2/2018   

Scotland v Wales            

 

Nifer o Docynnau / Number of Tickets        

 

Lloegr yn erbyn Cymru            Sadwrn/Saturday           10/2/2018

England Vs  Wales

 

Nifer o Docynnau / Number of Tickets  

 

 

Iwerddon yn erbyn Cymru     Sadwrn/Saturday           24/2/2018

Ireland Vs Wales

                                                           

Nifer o Docynnau / Number of Tickets   

 

 

Cymru yn erbyn Yr Eidal        Dydd Sul / Sunday          11/3/2018

Wales Vs Italy

 

Nifer o Docynnau / Number of Tickets   

 

 

Cymru yn erbyn Ffrainc              Sadwrn/Saturday          17/3/2018

Wales Vs France

 

Nifer o Docynnau / Number of Tickets   

Amgaeaf siec am £52.50 o ernes am bob tocyn (yn daladwy i Clwb Rygbi Caernarfon).

I enclose a cheque for £52.50 deposit for each ticket (payable to Clwb Rygbi Caernarfon).

 

Amgaeaf siec am £30 i ymaelodi (os nad yn aelod yn barod)

I enclose a cheque for £30 to join (if not already a member)

 

Bob cais, gyda siec, i fod yn nwylo’r Trysorydd erbyn 26/10/17

Each application, with a cheque, to be with the Treasurer by 26/10/17

 

Am fanylion ar sut bydd tocynnau’n cael eu rhannu, gweler trosodd.

For details on how tickets will be distributed, see over.

Dim ond aelodau sydd wedi talu eu tâl aelodaeth bydd a hawl i wneud cais am docynnau rhyngwladol.  Os nad ydynt wedi talu eu tâl aelodaeth gyfredol bydd rhaid cynnwys siec tâl aelodaeth ar wahân gyda’u cais.

 

Rhaid i’r Clwb dderbyn siec am £52.50 o ernes am bob cais am bob docyn (nid oes angen sieciau ar wahân). Rhaid cyflwyno siec nid arian parod. Os yn aflwyddiannus bydd yr arian yn cael ei ad-dalu’n llawn. Mae £2.50 y tocyn yn cael ei gadw gan y clwb ar gyfer costau gweinyddol. Bydd rhaid talu’r gwahaniaeth rhwng yr ernes a phris y tocyn cyn/wrth eu casglu (siec yn unig).

 

Mae’r Clwb yn derbyn hyd at 169 o docynnau ar gyfer gemau cartref. Mae 40 o’r rhain yn cael eu neilltuo ar gyfer Noddwyr. Mae hyn yn golygu mae 129 sydd ar gael i aelodau. Gyda gemau oddi gartref mae’r ffigwr yn amrywio ond rydym yn derbyn rhwng 10-20 tocyn.  Mae gan aelodau roddodd fenthyciad o £1,000 dan gynllun “debenture” y Clwb er mwyn gwella’r Ty Clwb, yr hawl i flaenoriaeth ar UN tocyn.

 

Os bydd mwy o aelodau wedi gwneud cais na sydd yna o docynnau am gêm neilltuol, bydd y tocynnau’n cael eu rhannau fel â ganlyn: a) Bydd pob aelod sydd wedi gwneud cais dilys yn cael UN tocyn. b) Bydd enwau’r rhai sydd wedi gofyn am 2 neu fwy yn cael eu tynnu o het a phawb llwyddiannus yn cael tocyn ychwanegol. Os oes tocynnau ar ôl wedyn bydd y rhai sydd wedi gofyn am 3 neu fwy yn cael eu tynnu o het, ac yn y blaen hyd nes bod y tocynnau wedi mynd.

 

Os bydd mwy o docynnau ar gael na’r nifer sydd wedi ymgeisio amdanynt, bydd yr aelodau chwaraewr / ieuenctid yn cael cynnig.

 

Os daw mwy o docynnau ar gael, neu os oes tocynnau’n cael eu dychwelyd, byddwn yn rhoi’r cynnig cyntaf i’r rhai sydd wedi bod yn aflwyddiannus dan yn drefn uchod ac yn rhoi  gwybod i bawb drwy e-bost – y cyntaf i’r felin fydd yn cael y tocynnau yma. Mae’n bwysig felly eich bod yn cynnwys cyfeiriad e-bost cyfredol ar y ffurflen gais. Os oes mwy o docynnau ar gael fe fydda nhw’n cael eu cynnig i weddill aelodau’r Clwb.

 

 

Only paid up members will be allowed to apply for international tickets. If members have not paid their subscription they will have to include a separate cheque for membership with their application.

 

A cheque of £52.50 for each application for each ticket must accompany every application (these don’t have to be separate cheques). Only cheques will be accepted NO cash. If unsuccessful all money will be repaid in full. £2.50 per ticket is kept by the Club to cover administrative costs. The difference between the deposit and the full price must be paid before/on collection (cheques only).

 

The Club receives up to 169 tickets for each home game. 40 of these are reserved for Sponsors. This means there are 129 available to members. With away games the figure varies but we receive between 10-20 tickets.  Members who lent the Club £1,000 under the debenture scheme to upgrade the Club House have the right to ONE priority ticket.

 

If more members apply than there are tickets available for any one game, the tickets will be allocated as follows: a) every member that has made a valid application will receive ONE ticket. b) The names of those that have applied for 2 or more tickets will be drawn from a hat and those successful will get one extra ticket. If there are any tickets remaining those that have applied for 3 or more tickets will be drawn from a hat, and so forth until there are no more tickets remaining.

 

If there are enough tickets available then player / youth members will be allowed to apply.

 

If more tickets become available, or if tickets are returned, they will be offered to those that were unsuccessful in the draw and they will be notified by e-mail – first come, first served. It is important therefore that a current e-mail address is included on the application form. If more tickets become available they will be offered to Club members at large. 

 

 

 

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|